Swahili
- Ukurasa Kuu    - Kumi Juu    - Mada Mpya    - Salimisha Habari    - Tafuta    - Kiswahili Jukwaa    - Kiswahili Wanachama    - Tathmini    - Ujumbe wa Kibinafsi    - Tafiti    - Majarida    - Hadithi Archive    - Maudhui    - Viungo vya Wavuti    - Vipakuliwa    - Maswali ya Kawaida    - Tunapendekeze    - Orodha ya Kuingia   

 

 
Jinsi Ya Kumfurahisha Mkeo
 
 
Ulimwengu wa Kiislamu na masuala ya Kiis
Shaykh Muhammad 'Abdul-Haliym Haamid Imetarjumiwa na Ummu Ummu Ayman..

Ili kusaidia familia za Kiislam na kueneza mafundisho ya Uislam katika kujenga familia, MSA (Muslim Students Association) katika Chuo Kikuu cha Alberta, Canada, kimetayarisha ufupisho wa tafsiri ya vitabu viwili. Vitabu katika lugha ya kiarabu vilivyotungwa na Shaykh Muhammad 'Abdul-Haliym Haamid. Mwanachuoni wa Kimisri, ambaye amemaliza masomo yake katika chuo cha Islamic University cha Madiyna An-Nabiwiyyah huko Saudi Arabia. Vitabu vyenyewe ni : 

1. Namna ya kumfurahisha Mkeo 

2. Namna ya kumfurahisha Mumeo Hivi ni vitabu vizuri kabisa vya Kiarabu ambavyo tumeviona katika somo hili. Vimekwenda mbali katika kuelezea, kuanzia haki na wajibu mpaka adaab (tabia njema) na kwenda mbali katika kutekeleza haki hizi katika maisha ya kila siku. Ufupisho ufuatao unamulika zaidi katika majukumu ya nini kinaweza au kinachotakiwa kifanywe. Kila jambo lililotajwa na muandishi limeegemezwa katika ushahidi wa Qur-aan, Sunnah au matendo ya Maswahaba, bali ushahidi haukuwekwa katika tafsiri hii. Ifuatayo ni tafsiri ya kitabu cha kwanza.


Tafsiri hii ya Kiingereza imemilikiwa na MSA (Muslim Students Association) katika Chuo Kikuu cha Alberta (Canada), na ya Kiswahili inamilikiwa na 

ALHIDAAYA www.alhidaaya.com.

Usisite kuituma kwa wengine au kuitoa kopi kwa njia nyoyote, ilimradi tu hutofanya mabadiliko yoyote, au kuongeza, au kupunguza bila ya ruhusa.
Ifuatayo ni sehemu ya KWANZA ya ufupisho wa kitabu “ How to make your wife happy” na Shaykh Muhammad 'Abdul-Haliym Haamid.

1. Mapokezi Mazuri

Baada ya kurudi kutoka kazini, skuli, safarini, au popote pale palipowatenganisheni: 
· Anza kwa maamkizi mazuri
· Anza kwa Assalaamu 'Alaykum na tabasamu. 
· Salaam ni Sunnah na ni duaa kwake (mkeo) pia.
· Mpe mkono na ziache habari mbaya mpaka baadae.

2. Maneno mazuri na makaribisho ya kufurahisha

· Chagua maneno mema na jiepushe na maneno mabaya.
· Shughulika nae unaposema au anaposema yeye
· ·Sema kwa ufasaha na rejea maneno inapohitajika mpaka afahamu/aelewe.
· Mwite kwa majina mazuri anayoyapenda, mfano Mpenzi wangu, honey (asali, tamtam), (habibty), swaaliha (mwanamke mwema), n.k

3. Urafiki na maliwazo

· Tumia muda kuzungumza nae
· Mfikishie habari njema
· Kumbuka kumbukumbu zenu nzuri za kuwa pamoja. 

4. Michezo na burudani 

· Mfanyie mzaha na jiweke katika hali ya furaha
· Chezeni na mshindane katika michezo na mambo mengine. 
· Mchukue kuangalia aina za burudani zilizo halali.
· Jiepushe na mambo ya haram katika kuchagua aina ya burdani.

5. Msaada katika kazi za nyumbani

· Fanya kile ambayo wewe mwenyewe unaweza/ unapenda kukifanya ili kumsaidia, hasa anapokuwa mgonjwa au amechoka.
· La muhimu kuliko yote ni kumuonyesha wazi kuwa unathamini/unashukuru jitihada zake katika kazi.

6. Kushauriana (Shuura)

· Hususan katika masuala ya familia
· Kumpa hisia kuwa maoni yake ni muhimu kwako.
· Kuyazingatia maoni yake kwa makini
· Kuwa tayari kubadilisha maoni yako kwa maoni yake iwapo yatakuwa ni bora zaidi.
· Mpe shukurani kwa msaada wake wa maoni.

7. Kutembelea wengine

· Chagua watu wenye malezi mema wa kufanya mahusiano nao. Kuna malipo makubwa katika kuwatembelea jamaa na watu wacha Mungu. (Sio kuwatembelea kwa kupoteza wakati)
· Kuwa muangalifu kuhakikisha tabia za Kiislamu wakati mnapowatembelea watu.
· Usimlazimishe kuwatembelea wale ambao yeye hajisikii raha kuwa nao.

8. Muongozo wakati wa kusafiri

· Muage vizuri na kumpa ushauri mwema
· Mtake akuombee dua
· Watake jamaa wacha Mungu na marafiki kuiangalia familia wakati wa kutokuwepo kwako.
· Mpe pesa za kutosha kwa mahitaji anayoweza kuhitajia
· Jaribu kuwa na mawasiliano nae ama kwa simu, e-mail (barua pepe), barua, n.k.
· Rejea haraka iwezekanavyo.
· Mchukulie zawadi
· Jiepushe na kurejea nyakati zisizotarajiwa au nyakati za usiku.
· Mchukue (safarini) ikiwezekana.

9. Msaada wa kifedha

· Unatakiwa kuwa mtumizi kwa mujibu wa uwezo wake wa kifedha. Usiwe 
· bahili na pesa zake (wala usiwe mfujaji).
· Unapata malipo kwa matumizi yote unayotumia kwa ajili ya kumkirimu (mkeo) hata kwa kipande kidogo cha mkate ambacho unamlisha kwa mkono wako (hadiyth).
· Unahimizwa sana kumpa kabla yeye hajakuomba.

10. Kunukia vizuri na kujipamba mwili

· Kufuata Sunnah ya kunyoa nywele za utupuni na kwapani.
· Daima uwe msafi na nadhifu.
· Jitie manukato kwa ajili yake (mkeo)

11. Jimai (Tendo la ndoa)

· Unawajibika kulifanya mara kwa mara iwapo huna dharura (ugonjwa,n.k)
· Uanze kwa “BismiLlaah” na du'aa zilizo sahihi.
· Umuingilie katika sehemu iliyo sahihi tu (sio sehemu ya nyuma)
· Uanze kwa vitangulizi (vya jimai) ikiwa ni pamoja na maneno ya mapenzi.
· Uendelee mpaka umtosheleze hamu yake.
· Mpumzike na mfanyiane mzaha mnapomaliza
· Epukana na jimai wakati wa damu ya mwezi kwa sababu kufanya hivyo ni haraam
· Fanya chochote unachoweza kuepuka kuharibu kiwango chake cha haya alicho nacho (haya na staha) mfano kuvua nguo pamoja badili ya kumtaka avue yeye mwanzo huku ukiwa unamuangalia.
· Epuka wakati wa jimai mkao ambao unaweza kumuumiza mfano kumgandamiza katika kifua inayopelekea kumzuilia pumzi, hususan iwapo wewe ni mzito.
· Chagua muda muwafaka kwa jimai na uwe unamjali kwani wakati mwengine anaweza kuwa ni mgonjwa au amechoka.

12. Kudhibiti Siri

· Jiepushe na kutoa habari za siri mfano wa siri za chumbani, matatizo yake binafsi na masuala mengine ya kibinafsi.

13. Kumuongoza katika kumtii Allaah (Subhaanahu wa Ta'ala) 

· Muamshe katika sehemu ya tatu ya mwisho ya usiku kusali “Qiyaam-ul-Layl” (Swalah za ziada za usiku zenye sujuud na ruku’u za muda mrefu).
· Mfundishe kile unachokijua katika Qur-aan na tafsiri zake.
· Mfundishe “Dhikr” (njia za kumtaja Allaah kama alivyofundisha Mtume) za asubuhi na jioni.
· Muhimize kutumia pesa kwa ajili ya Allaah (Sibhaanahu wa Ta'ala) kama vile kutoa sadaka.
· Mchukue katika safari ya Hijja na 'Umrah wakati unapokuwa na uwezo.

14. Kuonyesha heshima kwa familia yake na rafiki zake

· Mchukue katika matembezi kwa familia na jamaa, hususan wazazi wake.
· Waalike kumtembelea na wakaribishe.
· Wapatie zawadi kunapokuwa na jambo maalum (kama sikukuu)
· Wasaidie wanapokuwa na haja kwa msaada wa fedha, nguvu, n.k.
· Endeleza uhusiano mzuri na familia yake baada ya kifo chake iwapo atakufa mwanzo. Pia kwa hali kama hii mume anahimizwa kufuata Sunnah na kutoa kile ambacho yeye (mke) alizoea kutoa wakati wa uhai wake kuwapa rafiki ya jamaa zake.

15. Mafunzo ya Kiislam na kumshauri kwa kumrekebisha

·  ni pamoja na:
· Misingi ya Uislam.
· Haki na wajibu wake.
· Kusoma na kuandika.
· Kumhimiza kuhudhuria darsa na halaqah (darsa duara za Msikitini na majumbani).
· Hukumu za Kiislam zinazowahusu wanawake.
· Kumnunulia vitabu vya Kiislam na kaseti kwa ajili ya maktaba ya nyumbani.

16. Wivu unaokubalika

· Hakikisha kuwa anavaa hijaab kamili anapotoka nyumbani.
· Usimruhusu kuchanganyika ovyo na wanaume wasio- Mahram.
· Jiepushe na wivu uliozidi mno. Mfano wake ni kama:

1. Kulichambua kila neno na sentensi asemayo na kuyajaza maneno yake kwa maana ambazo hakuzikusudia.
2. Kumzuia kutoka nje ya nyumba hata kama kuna sababu zinazokubalika.
3. Kumzuilia kujibu simu, n.k.

17. Subira na Upole

· Matatizo yanatarajiwa katika kila ndoa kwa hivyo hili ni jambo la kawaida, Lililo kosa ni majibizano ya kupindukia na kuyakuza matatizo mpaka yakapelekea kuvunjika kwa ndoa.
· Hasira lazima zionyeshwe pale anapochupa mipaka ya Allaah (Subhaanahu wa Ta'ala), kwa kuchelewesha Swalah, kusengenya, kuangalia yasiyofaa katika TV, n.k.
· Kumsamehe makosa anayokukosea wewe (Angalia sehemu ya 18).
· Ni namna gani unaweza kumrekebisha makosa yake?

1- Kwanza, mpe ushauri kwa njia ya mzunguko na ya moja kwa moja mara kwa mara 
2- Kisha kwa kumpa mgongo katika kitanda kumuonyesha hisia zako). Tanabahi kuwa hii haihusishi kuhamia chumba kingine, kuhamia nyumba nyingine, au kutomsemesha 
3- Utatuzi wa mwisho ni kumpiga kidogo (kwa namna ilivyoruhusiwa) Katika hali hii, mume ni lazima aangalie yafuatayo 

· Ni lazima ujue kuwa Sunnah ni kuepukakumpiga kwani Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) hakuwahi kumpiga mwanamke wala mtumwa

· Ni lazima ufanye hivyo katika hali ya juu kabisa ya kutotii, mfano mara kwa mara kukataa tendo la jimai bila ya sababu, mara kwa mara kutosali kwa wakati wake, kuondoka nyumbani kwa muda mrefu bila ya ruhusa na kukataa kusema pahala alipokuwepo, n.k

· Usifanye hivyo mpaka awe umeshampa mgomo na kulijadili hilo suala pamoja nae kama ilivyoelezwa katika Qur-aan

· Usimpige pigo la nguvu la kumuumiza au kumpiga usoni au katika sehemu zilizo nyepesi kuathirika katika mwili wake. 

· Jiepushe na kumdhalilisha kama kumpiga kwa kiatu, n.k.

18. Kusamehe na makaripio yanayofaa

· Mhukumu kwa makosa makubwa tu 
· Msamehe makosa aliyokukosea wewe bali mhukumu kwa makosa ya haki za Allaah, mfano kuchelewesha Swalah, n.k 
· Kumbuka mazuri yote anayomfanyia kila wakati anapofanya makosa 
· Kumbuka kuwa kila mwanaadamu hukosea na umuwazie dharura mfano huenda amechoka, ana huzuni, yumo katika siku zake za mwezi au imani/mafungamano yake katika Uislam bado yamo katika kukua 
· Jiepushe na kumgombeza kwa mapishi mabaya kwani Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) hakuwahi kumlaumu yeyote katika wake zake kwa jambo hili. Iwapo amekipenda chakula, hula na iwapo hakukupenda hukiwacha na hatoi maoni yoyote.
· Kabla ya kumuwekea wazi kuwa amefanya makosa, jaribu njia nyingine za mzunguko ambazo ni za hekima kuliko kumlaumu wazi wazi 
· Epukana na kutumia jeuri au maneno yanayoumiza hisia zake 
· Inapokuwa kuna ulazima wa kujadili tatizo subiri mpaka mnapokuwa faragha 
· Subiri mpaka hasira zipungue kidogo, hii inasaidia kuweza kudhibiti maneno yako 

Nyongeza Ya Alhidaaya:

Mwisho, tafadhali mumuombee du’aa aliyeandaa haya, Shaykh Muhammad 'Abdul-Haliym Haamid, mfasiri wa kwa kiingereza Al-Akh Abu Talhah na mfasiri wa makala haya kwa kiswahili Ukht Ummu Ummu Ayman, bila kuwasaha
 
 
 Posted By Posted juu ya Saturday, March 09 @ 16:28:49 PST na MediaSwahiliTeam
 
 
:-: Go Home :-: Go Top :-:
 
 
 
Comments & Debates :-: التعليقات والمحاورات

 
 
For Your Membership Comments And Registered Debates Please, See Below Or Register Here :-: للحصول على تعليقات عضويتك و مناقشات الأعضاء انظر من فضلك أدناه أو سجّل هنا
 
 
:-: Go Home :-: Go Top :-:
 

Kuhusiana Viungo

· zaidi Ulimwengu wa Kiislamu na masuala ya Kiis
· Habari na MediaSwahiliTeam


Kweli kusoma hadithi kuhusu Ulimwengu wa Kiislamu na masuala ya Kiis:
Jinsi Ya Kumfurahisha Mkeo


Kifungu Rating

Wastani matokeo: 4.5
Kura: 2


Tafadhali chukua ya pili na kupiga kura kwa ajili ya makala hii:

bora Vizuri Sana Mema Kawaidar Mbaya

Chaguzi


 Chapa Rafiki Chapa Rafiki


Mada zinazohusiana

Ulimwengu wa Kiislamu na masuala ya Kiis

 

 
EsinIslam The Muslim World Portal For Islamics, News, Fatwas, Audios, Videos, Muslim News, Quranic Islamic Articles, Radio, Audio Quran, TV Channels, Fatwa Rulings, Muslim News Newspapers Magazines Headlines Articles Forums Schools, Universities, Colleges, Mosques, Qur'an, Hadith, Sunnah, Fiqh, Prayers, Salat, Fasting Ramadan, Vidoes, Books On EsinIslam.Com And Muxlima.Com

  :-: Go Home :-: Go Top :-: